رفتن به محتوای اصلی
x

ریاست و اعضای شورای انتشارات

جناب آقای دکتر عسکری.............. ...... ریاست شورای انتشارات

جناب آقای دکتر نعمت بخش ............... مدیر مسئول اداره انتشارات

جناب آقای دکتر نوری ........................ مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

سرکار خانم دکتر کلیشادی ................ عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی

سرکار خانم دکتر نپتون سلطانی.......... مسئول کمیته تخصصی نشر علوم پایه سلامت و عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی

جناب آقای دکتر مهری‌دهنوی .............. مسئول کمیته تخصصی نشر علوم مهندسی و فنی و عضو محترم هیات علمی دانشکده فناوری های نوین پزشکی

جناب آقای دکتر متقی........................ عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی

جناب آقای مهندس شوشتریان............. عضو محترم هیات علمی دانشکده پیراپزشکی

جناب آقای دکتر صادقی دمنه................عضو محترم هیات علمی دانشکده توانبخشی

جناب آقای دکتر باقریان ...................... عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی

سرکار خانم دکتر محمدی فرد............... عضو محترم هیات علمی پژوهشکده قلب و عروق

جناب آقای دکتر امیر صدری ................. مسئول کمیته تخصصی نشر علوم دارویی سلامت و عضو محترم هیات علمی دانشکده داروسازی و علوم دارویی

جناب آقای دکتر کلانتری...................... مسئول کمیته تخصصی نشر علوم بالینی سلامت و عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی

جناب آقای دکتر پورفرزام ..................... عضو محترم هیات علمی دانشکده داروسازی و علوم دارویی

سرکار خانم دکتر فتحیان..................... عضو محترم هیات علمی دانشکده بهداشت

سرکارخانم دکتر آویژگان...................... مسئول کمیته تخصصی نشر علوم انسانی سلامت و عضو محترم هیات علمی گروه آموزش پزشکی

جناب آقای دکتر انتظاری ..................... عضو محترم هیات علمی دانشکده تغذیه و علوم غذایی

سرکارخانم دکتر عبادیان...................... مسئول کمیته تخصصی نشر علوم دندانپزشکی سلامت و عضو محترم هیات علمی دانشکده دندانپزشکی

جناب آقای دکتر دهقان ...................... مسئول کمیته تخصصی نشر بهداشت عمومی و سلامت و عضو محترم هیات علمی دانشکده بهداشت

جناب آقای دکتر قدمی........................عضو محترم هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی

جنای آقای پاپی ............................... عضو محترم هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

سرکارخانم شهیدی .......................... کارشناس محترم انتشارات