رفتن به محتوای اصلی
x

وظایف

۱- تسهیل در روند اداری و حمایت مالی دانشگاه در جهت چاپ کتب درسی

۲- هماهنگی با مرکز توسعه آموزش پزشکی جهت کارشناسی کتاب ها بعنوان کتب درسی

۳- چاب کتب کمک درسی، عمومی و غیره

۴- تشکیل شورای انتشارات هر دوماه یکبار

5- مسئول بخش درخواست های مرتبط با کتاب در سامانه پژوهشیار

6- کارشناس پایش عملیاتی دانشگاه